2017

Rapport 2017:112. Arkeologisk utredning. Västra Götalands län, Bohuslän, Orust kommun, Långelanda socken, Svanesund 7:64, Långelanda 84:1
Betty-Ann Munkenberg

En arkeologisk utredning på fastighet Svanesund 7:64 resulterade i att fornlämning Långelanda 84:1 utökades. Slagna flintor i stor mängd påträffades i schakten på höjdpartiet där boplatsen är registrerad.