2019

Rapport 2019:84. Arkeologisk utredning steg 1 och 2, 2019. Skåne, Skurups kommun, Solberga och Villie socknar
Nina Trulsson med bidrag av Fredrik Strandmark

E.ON Elnät Sverige AB planerar för en ny dubbel 50 kV kraftledning mellan en planerad transformatorstation norr om Rydsgård och en planerad transformatorstation vid Skivarp. På uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne har Arkeologerna, Statens historiska museer, genomfört en arkeologisk utredning längs den planerade ledningssträckan, som är en komplettering till tidigare utredd ledningssträcka.

Utredningsområdet som ligger i ett böljande fullåkerslandskap omfattar två platser cirka två kilometer ifrån varandra, i närheten av byarna Ivarstorp och Tånebro.

Under våren 2019 genomfördes en steg 1 utredning i form av en fältbesiktning och en steg 2 utredning genom maskinavbaning av matjorden i sökschakt. I sökschakten framkom endast ett fåtal lämningar varför inga ytterligare arkeologiska åtgärder föreslås inom utredningsområdena.