2018

Rapport 2018:18. Arkeologisk förundersökning. Hallands län, Halland, Kungsbacka kommun, Kungsbacka stad, kvarteret Glädjen 7–9,
Kungsbacka 10:1.
Christina Rosén

Arkeologerna har genomfört en arkeologisk förundersökning i Kungsbacka, kvarteret Glädjen. Förundersökningsområdet ligger centralt i staden och omfattar enligt äldre kartmaterial stadens torg under 1600- och 1700-tal, fram till stadsbranden 1846. Vid undersökningen påträffades stenläggningar och kulturlager från tiden före 1846. Dessa tolkas som rester av torget och dess grundläggning.