2018

Rapport 2018:57. Arkeologisk utredning steg 1, 2018. Skåne, Åstorps kommun, Kvidinge socken, fastighet Kvidinge 1:14 och 1:21 samt del av Seretsehus 1:1
Annika Knarrström

Åstorps kommun ska ta fram ett planprogram avseende ett cirka 156 000 kvadratmeter stort område i norra kanten av Kvidinge. Länsstyrelsen i Skåne län bedömde att en arkeologisk utredning steg 1 behövde utföras, för att belysa arkeologisk och antikvarisk potential. Utredningen hade formen av en byråinventering respektive en fältinventering och denna genomfördes i april och maj 2018.

Byråinventeringen bekräftade att det inom utredningsområdet inte förekommer några registrerade lämningar. Däremot förekommer det gynnsamma topografiska lägen, förhöjda fosfathalter (bosättningsindikerande) samt enligt historiska kartor ett bebyggelseläge av okänd ålder.Byråinventeringen påvisade också att det i närområdet förekommer lämningar av olika slag, som härrör alltifrån äldre stenålder och framåt.

Inventeringen resulterade i att potentialen i de topografiska lägena kunde bekräftas. Vidare påträffades föremålsfynd, som indikerar yngre stenålder, yngre järnålder respektive senare historisk tid. Fyra utredningsområden (A-D) har identifierats, utifrån föremålsfynd, topografi, fosfathalter och uppgifter på historiska kartor. Ett av områdena motsvarar läget för plastövertäckningen. Samtliga föreslås stå under fortsatt antikvarisk bevakning. Inför en eventuell exploatering föreslås samtliga fyra delområden för arkeologisk utredning steg 2, med sökschaktning och metalldetektering. Eventuellt kan även paleobotaniska rekognosceringar vara aktuella.