2018

Rapport 2018:130. Arkeologisk utredning etapp 2. Östergötlands län, Strömsfors, Norrköpings kommun, Krokek socken, Strömsfors 1:1 L2018:646
Fredrik Molin

Utredningsområdet för två planerade villatomter vid Skottsätter i Strömsfors är beläget på en utskjutande grusig och sandig moränrygg, i nord-sydlig riktning. I närområdet finns ett stort antal kända fornlämningar där fynd från äldre stenålder (mesolitikum) indikerar tidigare strandbundna bosättningar i anslutning av den tidigare Ancylussjön, idag runt 75 meter över havet. Vid en arkeologisk utredning, etapp 2 påträffades en stenåldersboplats i form av fynd av slagen kvarts i den östra kanten av utredningsområdet. Om den framtida exploateringen sker enligt nuvarande planförslag föreslår Arkeologerna vid Statens historiska museer att en arkeologisk förundersökning behöver utföras inom den aktuella ytan.