2018

Rapport 2018:84. Arkeologisk undersökning. Östergötlands län, Östergötland, Norrköpings kommun, Östra Eneby socken och kyrka
Caroline Arcini, Rikard Hedvall och Annika Konsmar

I samband med att en ny dräneringsanläggning skulle anläggas runt Östra Eneby kyrka genomfördes en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning på uppdrag av Norrköpings pastorat. Ett stort antal gravar berördes runt kyrkans östra hälft. Eftersom schaktet var begränsat till en meters djup kom endast de översta gravarna att beröras. Runt kyrkans västra hälft grävdes schaktet så pass grunt att inga gravar påträffades. Gravar finns med andra ord kvar runt hela kyrkan.