2016

Rapport 2016:106. Vid den historiska gränsen mellan städerna Skanör och Falsterbos utmarker och mark som tillhörde byarna i öster. Arkeologisk förundersökning 2015. Skåne, Vellinge kommun, Skanör med Falsterbo socken, fastigheterna Ljunghusen 12:1, 12:6 och 12:7 fornlämning Skanör med Falsterbo 72 och 73.

Fredrik Strandmark

Resultaten av den arkeologiska förundersökningen visar att det i sen historisk tid restes flera rader av en hägnadslikande konstruktion inom den aktuella fastigheten. När detta skedde mer precist går inte att komma åt, men med ledning av 14C-analys talar mycket för att den byggdes någon gång mellan slutet av 1600-talet och början av 1900-talet. Varför byggdes den? Häradskartan från tidigt 1900-tal och en utmarkskarta från mitten av 1700-talet visar båda tydligt att det undersökta området har legat i gränslandet mellan städerna Skanör och Falsterbos ägor i väst och mark som tillhörde byarna längre österut.

Med stöd av detta tolkas konstruktionen i första hand som en gränsmarkering.

En alternativ förklaring är att den uppfördes för att skydda marken från översvämning – en tolkning som inspirerats av Carl von Linnés uppteckningar från Skanör under hans skånska resa år 1749. Fyndet av ett flintspån från mesolitikum, det vill säga jägarstenåldern, visar också på aktiviteter i området långt bortom vår tid, kanske så långt tillbaka som 9000 år.