2016

Rapport 2016:34. Arkeologisk utredning steg 1, 2015. Skåne, Kävlinge kommun, Lackalänga och Stävie socknar samt Lomma kommun, Borgeby, Fjelie, Flädie och Lomma socknar
Författare: Magnus Artursson och Kennet Stark

Trafikverket avser att utföra en rad åtgärder längs Lommabanan och därför gjordes en arkeologisk utredning. I anslutning till och inom det aktuella utredningsområdet finns ett större antal inventerade boplatser, fyndplatser, fyndsamlingar, gravar samt bytomter och resultaten har varit intressanta. Utredningen omfattar fem exploateringsområden varav två ligger i tätbebyggt område i anslutning till de gamla stationsområdena i Furulund respektive Lomma, ett i parkmiljö och odlingsmark i utkanten av Furulund samt två i odlad mark vid Stävie respektive Flädie. Två arbetsområden bör undersökas vidare med bland annat sökschaktning och metalldetektering för att klargöra fornlämningssituationen.