2017

Rapport 2017:157 Arkeologisk utredning, etapp 1. Jönköpings län, Sävsjö kommun, Norra Ljunga socken, Sävsjö 12:2 och Mäjensjö 13:1, RAÄ-nr Norra Ljunga 6:1, 7:1 och 152:1
Alf Ericsson

Arkeologerna har i oktober 2017 utfört en arkeologisk utredning, etapp 1, inom fastigheterna Sävsjö 12:2 och Mäjensjö 13:1 i sydvästra utkanten av tätorten Sävsjö.

Utredningen föranleddes av att Sävsjö kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för det aktuella området. Inom utredningsområdet, som huvudsakligen omfattar äldre utmarker till byn Mäjensjö och säteriet Eksjöhovgård, finns sedan tidigare två kända forngravar, nämligen ett röse och en stensättning. I områdets sydligaste del har en järnåldersboplats undersökts och borttagits. Delar av boplatsen kvarligger troligen söder om utredningsområdet i anslutning till lämningarna av torpet Alehög.

Vid utredningen registrerades ett röjningsröseområde av ålderdomlig karaktär och ett gränsmärke, som ligger i den obsoleta rågången mellan Mäjensjö och Eksjöhovgård. Dessa utgör lagskyddade fornlämningar. Därutöver registrerades en fägata och en fossil åkeryta som varit kålgård. Båda begränsas av stenmurar från 1800-talet och utgör övrig kulturhistorisk lämning. Samma status har Mäjensjös bytomt, som fortfarande är bebyggd och har form av en radby. Mäjensjö omtalas i skrift första gången 1381, men ett strax söder om radbyn beläget gravfält gör troligt att bebyggelsen tillkom redan under yngre järnålder.