2014

UV Rapport 2014:175. Arkeologisk undersökning. Boplatser i Arendal från preboreal till atlantisk tid. Västra Götalands län, Bohuslän, Göteborgs kommun, Björlanda socken, Arendal 12:117, Björlanda 377, 621 och 622

Glenn Johansson

Under hösten 2012 undersöktes ett boplatsområde från stenåldern vid Vikans Kross, Björlanda i Göteborg. Fram till för cirka 11 000 år sedan låg undersökningsområdet under vatten, men genom den pågående landhöjningen torrlades delar av området vid denna tid.

Fynd av bland annat pilspetsar och yxor av flinta visar att människor började utnyttja platsen för bosättning mer eller mindre omgående efter den torrlagts. För 11 000 år sedan var havsnivån cirka 25 meter högre än idag, vilket innebar att stora delar av Hisingen då låg under vatten och den lilla boplatsen vid Vikan på en mindre ö en bra bit ut i skärgården. Från boplatsen har fiske och havsfångst bedrivits i omgivningarna. Fynd från undersökningen visar att platsen varit attraktiv för bosättning under hela stenåldern och hur betydelsefull den marina näringen varit.

Vid sidan av de undersökta boplatslämningarna finns från undersökningen också en spektakulär och mycket gammal 14C-datering. En bit förkolnat lövträd har daterats till en ålder runt 40 000 år. Dateringen visar att det under den senaste istiden, under en tillfällig värmeperiod (interstadial) funnits vegetation i området.