2016

Rapport 2016:75. Arkeologisk utredning etapp 1. Östergötlands län, Östergötland, Motala och Vadstena kommuner,
Hagebyhöga, Västra Stenby och St Pers socknar.

Pia Nilsson

Trafikverket planerar att anlägga en knapp mil lång ny gång-och cykelväg längs väg 919 (gamla riksväg 50), mellan Norrsten söder om Motala och Helenelund norr om Vadstena. Efter avslutad utredning, etapp 1, konstateras att sträckan påverkar 18 utredningsobjekt. Dessa utgörs huvudsakligen av ytor som förväntas innehålla fornlämningar under markytan. Främst förväntas boplatser och fynd från stenåldern, och boplatser, anläggningar och fynd från järnåldern samt odlingslämningar från medeltid och framåt. Vidare berörs torp/gårdsplatser som lokaliserats via historiska kartor, men där synliga lämningar ovan mark saknas i dag.