2024

Rapport 2024:41
Arkeologisk förundersökning
Hallands län, Halland, Kungsbacka kommun, Tölö socken, fastighet Voxlöv 5:3 m.fl ., fornlämning L2021:371, L2021:372 och L2021:373
Anders Altner och Jörgen Streiffert

Kungsbacka kommun planerar för ny körväg och skola i Tölö. Inför vidare planläggning har Arkeologerna, Statens historiska museer utfört en arkeologisk förundersökning inom fornlämningarna L2021:371, L2021:372 och L2021:373.
Inom L2021:371 framkom tio flatmarksgravar, flera gropar, stolphål, härdar, stenpackningar, röjningsröse, störhål och resterna från ett omfattande kulturlager. Från L2021:372 registrerades enstaka spridda stolphål, sotfläckar, gropar, en stenpackning och fragmenterade lämningar från en äldre markyta. Inom L2021:373 påträffades en sotfläck och två gropar.