2015

Rapport 2015:62. Arkeologisk utredning 2015. Skåne, Helsingborgs kommun, Fleninge socken, del av fastighet Ödåkra 4:4
Tyra Ericson

En arkeologisk utredning har utförts inom fastigheten Ödåkra 4:4, Fleninge socken. Exploateringsområdet omfattar ca 140 000 kvadratmeter varav utredningsområdet omfattar 78 000 kvadratmeter. Tjugo sökschakt med en sammanlagd yta av ca 1 900 kvadratmeter grävdes med maskin. Under matjorden påträffades elva anläggningar, i form av gropar, stolphål och härdar. Ett flintavslag påträffades i matjorden. Lämningarna tolkas som en förhistorisk boplats, starkt påverkad av senare tiders odling. Inga fortsatta antikvariska insatser bedöms vara nödvändiga.