2015

Rapport 2015:14. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Östergötland, Mjölby kommun, Skänninge stad, Vilan 3, RAÄ 19
Christina Helander

En arkeologisk förundersökning utfördes i form av schaktningsövervakning vid kvarteret Vilan 3. Arbetet föranleddes av att Mjölby kommun skulle schakta för fundament till lekanordningar inom fastigheten Vilan 3. Tre schakt om sammanlagt 54,5 kvadratmeter togs upp. Ett stolphål och ett lager påträffades vilka undersöktes, dokumenterades och togs bort. Ett kolprov har analyserats av Ångströmslaboratoriet vid Uppsala universitet. Den ursprungliga ytan omfattade cirka 25 kvadratmeter men på plats visade den sig vara dubbelt så stor. I samråd med länsstyrelsen beslöts att jobbet ändå skulle genomföras inom beslutad budget. Eftersom fornlämningen undersöktes och delvis togs bort föreslås det inga ytterligare arkeologiska åtgärder i samband med aktuellt arbetsföretag. Om området skulle komma att utökas eller ändras kan fornlämning beröras.