2015

Rapport 2015:24. Arkeologisk utredning. Södermanland, Nyköpings kommun, Tunabergs, Bergshammars och Nyköpings socknar, Kungstorp 3:3 m.fl.
Alf Ericsson

Under november 2014 och januari 2015 genomfördes en arkeologisk utredning inom en kraftledningsgata i sydöstra Södermanland. Utredningen föranleddes av de planer som föreligger på en ombyggnation av kraftledning ML814 från länsgränsen nordväst om Nävekvarn till Minninge öster om Nyköping. Kraftledningen är ca 25 kilometer lång och löper genom trakter som är rika på forn- och kulturlämningar från förhistorisk tid, medeltid och tidigmodern tid. Särskilt kan de bergshistoriska lämningarna framhållas, vilka ger området en särpräglad karaktär. Vid utredningen nyregistrerades två gruvhål, en slaggvarp och en ristning från historisk tid. Dessa objekt utgör fornlämningar. Vidare påträffades två röjningsrösen och en hägnad i form av en stenmur. Dessa objekt utgör övriga kulturhistoriska lämningar. Dessutom beaktades en uppgift om platsen för ett torp. Vidare utvaldes tre topografiskt lämpliga boplatslägen. För att utröna huruvida dessa verkligen rymmer boplatslämningar utfördes sökschaktsgrävningar. Vid dessa framkom på en av lokalerna rikligt med fynd från stenåldern, närmare bestämt från senmesolitikum och tidig/mellanneolitikum. På de andra objekten framkom inga boplatsrester eller annat av arkeologiskt intresse.