2021

Rapport 2021:46
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Östergötland, Linköpings kommun, Askeby, Törnevalla, Vårdsbergs, Bankekinds och Rystads socknar, fornlämningarna L2012:2568, L2012:2569 m.fl. (Askeby 102:1–2 m.fl .)
Annika Helander

Utsikt Bredband AB arbetar med bredband på landsbygden i Linköpings kommun. Arkeologerna, Statens historiska museer, har genomfört schaktningsövervakningar i samband med markarbeten som utförts inom, eller i nära anslutning till, fornlämningar. Efter undersökning och dokumentation av framkomna lämningar kunde bredbandet anläggas enligt planeringen.