2021

Rapport 2021:45
Arkeologisk undersökning
Östergötlands län, Östergötland, Linköpings kommun, Vists socken, fastighet Sturefors 1:4, fornlämning L2008:629 (Vist 247) och L2010:8306 (Vist 148:1)
Annika Helander

Utsikt Bredband AB arbetar med bredband på landsbygden i Linköpings kommun. Arkeologerna, Statens historiska museer, har genomfört schaktningsövervakningar i samband med markarbeten som utförts inom, eller i nära anslutning till, fornlämningar. Inga fornlämningar kom att påverkas av markarbetena i område D5 och bredbandet kunde anläggas enligt planering.