2019

Rapport 2019:38. Arkeologisk förundersökning 2018. Skåne län, Skåne, Landskrona kommun, Landskrona socken, fastighet Örja 1:9, fornlämning Landskrona 61
Nathalie Hyll med bidrag av Caroline Ahlström Arcini

I mitten av september 2018 utfördes en arkeologisk förundersökning mitt ute i jordbruksmarken i östra utkanten av Landskrona stad. I området hade en ansamling under mark liggande lämningar av framför allt gropar påträfats vid en utredning 2013.

Fornlämningsområdet omfattade en yta på cirka 1,6 hektar och tolkades utgöra fortsättningen av ett intilliggande och tidigare undersökt härd­ och härdgropsområde från yngre bronsåldern. Inom fem ytor togs matjorden bort varvid 85 arkeologiska objekt i form av olika nedgrävningar och lagerbildningar blottlades. Anläggningstätheten var sporadisk med mindre ansamlingar som dominerades av många gånger dåligt bevarade gropar med inslag av härdar, kokgropar och stolphål. Centralt i områdets norra del framkom även en kraftigt plogskadad urnegrav. I bottenresterna av gravkärlet fanns de kremerade kvarlevorna efter ett större barn eller tonåring.

Fyndmaterialet var sparsamt men gav ändå en indikation på att det även fanns inslag av äldre aktiviteter i området. Med de fem 14C­dateringar som analyserats så kunde de yngre bronsåldersaktiviteterna bekräftas men även en neolitisk närvaro konstateras. Fornlämningens vetenskapliga potential bedömdes emellertid som begränsad och i och med undersökningen tillvaratagen.