2023

Arkeologisk avgränsande förundersökning
Skåne län, Skåne, Kristianstads kommun, Österslöv socken, Österslöv 25:5
Iohannes Miaris Sundberg

Våren 2023 utförde Arkeologerna, Statens historiska museer en avgränsande förundersökning vid den norra utkanten av byn Österslöv norr om Kristianstad. Den berörda ytan omfattas av Kristianstad kommuns planer om att utöka den befintliga skolan med nya skolbyggnader och grönytor. På platsen påträffades flertalet arkeologiska spår i form av boplatslämningar som innefattar härdar, gropar, stolphål, lager, kokgropar och ett stenröse. Fynden av keramik och metall visar att det på platsen varit aktivitet under såväl bronsålder som vikingatid och medeltid.