2019

Rapport 2019:18. Arkeologisk utredning, etapp 2. Östergötlands län, Östergötland, Norrköpings kommun, Kimstad och Skärkind socknar, Bäckeby 2:2, Bäckeby 4:1, Sveden 1:1
Marita Sjölin & Ann Westermark med bidrag av Jonas Bergman

Arkeologerna, Statens historiska museer, har utfört två arkeologiska utredningar, etapp 2, med anledning av byggandet av Ostlänken, delsträckorna Bäckeby till Fredrikslund och Fredrikslund till Göta kanal, Norrköpings kommun. Utredningarna har resulterat i att fera tidigare okända fornlämningar har lokaliserats. Inom 23 av de totalt 31 utredningsobjekten påträffades lämningar från förhistorisk tid.