2019

Rapport 2019:140. Arkeologisk utredning, etapp 2. Östergötlands län, Östergötland, Norrköpings kommun, Krokek socken, fastigheterna Lösings häradsallmänning, Kråkmossen 1:1, 1:4 samt Böksjö 2:1
Sara Gummesson och Fredrik Molin

Arkeologerna har utfört arkeologiska utredningar, etapp 2, med anledning av byggandet av Ostlänken, delsträckan Svartgölen – Böksjötorp i Norrköpings kommun, Östergötland. Två av de utredda objekten bedöms utgöra fornlämning och i dessa fall förslås arkeologisk förundersökning som åtgärd innan vidare exploatering. Vidare har två nya fyndplatser, en kolbotten samt en backstuga registrerats. I samband med utredningarna undersöktes även två våtmarker.