2016

Rapport 2016:54. Kulturhistorisk och arkeologisk utredning. Östergötlands län, Östergötland, Motala kommun och socken, Kärsby vid RAÄ 116:1 och 292
Pia Nilsson

En kulturhistorisk utredning har genomförts på uppdrag av länsstyrelsen längs Kärsbyån, sträckan mellan riksväg 50 och åns utlopp i Vättern. För att tillgodose fri fiskvandring planeras en sänkning av två dammar, båda är äldre kvarndammar, och borttagande av två tidigare kvarnfall. I samband med detta berörs kulturhistoriska lämningar och fornlämningar. Utredningen visar att två tidigare oregistrerade lämningar berörs, en fornlämning (kvarnar) och en kvarnplats. Känt sedan tidigare är ett område med tegelbrukslämningar.