2022

Rapport 2022:75
Arkeologisk undersökning
Östergötlands län, Östergötland, Söderköpings kommun, Söderköpings socken, fastighet Drotten 8, fornlämning L2010:3508
Marcus Asserstam

En grundmur, en enklare stenkonstruktion och ett stolphål påträffades vid en schaktningsövervakning vid Kvarnvägen i Söderköping, fastighet Drotten 8. Schaktningen genomfördes från Kvarnvägen i väster in i Söderköpings stadslager (L2010:3508) åt öster, av Arkeologerna, Statens historiska museer (SHM) i april år 2022. Anledningen var att E.On Energiinfrastruktur AB skulle ta upp schakt för nedläggande av fjärrvärme.