2016

Rapport 2016:51. Arkeologisk utredning, etapp 1. Uppsala län, Uppland, Östhammars kommun, Alunda socken, Norrlövsta 5:8, Väsby 27:2–6, Onsby 1:24–2 och Onsby 1:18–2
Författare: Wivianne Bondesson

Som ett led i projektet att bredda väg 288 har Arkeologerna genomfört en arkeologisk utredning, etapp 1, av en korsande väg. Fjorton sentida röjningsrösen som ingår i ett område med fossil åkermark påträffades. De fick status som övriga kulturhistoriska lämningar.