2017

Rapport 2017:103. Arkeologisk utredning och förundersökning. Jönköpings län, Småland, Jönköpings kommun, Månsarps socken, Månsarp 1:186, fornlämning Månsarp 271
Alf Ericsson och Johan Stenvall

Ett röjningsröseområde har förundersökts på den historiska utmarken till Månsarps kyrkby. Rösena har huvudsakligen daterats till medeltiden. Av omständigheterna att döma har rösena tillkommit genom att åkerlyckor tagits upp inom ramen för ett periodiskt röjningsbruk. I någon omfattning har stenröjningar av åkermark utförts redan under järnåldern. Dessutom har några kolbottnar daterats. Som äldst är de från 1600-talet, men de kan också vara yngre.