2015

Rapport 2015:46. Arkeologisk utredning, etapp 1. Stockholms län, Södermanland, Huddinge kommun, Huddinge socken, Glömsta 4:17 och Rosenhill 1:2 m.fl., Huddinge 158:1
Wivianne Bondesson

På uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län har en arkeologisk utredning, etapp 1, inom två områden i Huddinge utförts. Vid utredningen registrerades fyra övriga kulturhistoriska lämningar från sen tid samt nio utredningsobjekt, i detta fall boplatslägen, d.v.s. platser utan synliga lämningar ovan mark men där terrängläget indikerar att det kan finnas boplatslämningar under markytan. Utredningsobjektens status fastställs vid eventuell etapp 2, utredningsgrävning. De övriga kulturhistoriska lämningar utgjordes av en husgrund efter ett uthus, ett stenbrott och två tjärdalar. Vidare besiktigades den tidigare registrerade lämningen Huddinge 158:1.