2015

Rapport 2015:15. Östergötland, Mjölby kommun, Skänninge stad, RAÄ 5.
Christina Helander

Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska uppdragsverksamheten, UV Öst, har efter beslut den 13 december 2012 av Länsstyrelsen Östergötland, utfört en arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning på 12 platser inom RAÄ 5 och RAÄ 19 i Skänninge stad, Mjölby kommun, Östergötland, enligt 2 kap. 13§ Kulturmiljölagen (1988:950), KML. Arbetet föranleddes av att Mjölby Kraftnät skulle byta ut sammanlagt 17 kabelskåp. Femton kabelskåp låg inom RAÄ 5 och ett inom RAÄ 19, resterande låg utanför fornlämningarna.

Kabelskåpet inom RAÄ 19 och tre inom RAÄ 5 kom att inte beröras arkeologiskt, men på 12 ställen togs schakt upp. På tre platser längs Follingegatans östra sida kunde rester av kulturlager konstateras i schaktväggarna in mot husen. På Trädgårdsgatan framkom en stenläggning, möjligen en rest av den äldre gatan. Ingrepp i stenläggningen kunde undvikas varför den kvarligger. Riksantikvarieämbetets uppdragsarkeologiska verksamhet (RAÄ, UV) överfördes, enligt regeringsbeslut, till Statens historiska museer (SHMM) den 1 januari 2015.