2017

Rapport 2017:67. Arkeologisk utredning, Västra Götalands län, Västergötland, Härryda kommun, Härryda socken, fastighet Kärsgärde 1:7 och 1:10.
Författare: Johannes Nieminen

Våren 2016 genomfördes en arkeologisk utredning inför bergtäkt inom ett område i Kärrsgärde, Härryda kommun. Vid utredningen, påträffades inga fornlämningar, emellertid dokumenterades övriga kulturhistoriska lämningar i form av fyra skyttevärn samt en sentida bebyggelselämning.