2015

Rapport 2015:9. Arkeologisk utredning, etapp 2. Östergötland, Linköpings kommun, Kärna socken, Malmen 2:7.
Ann Westermark

Med anledning av att Fortifikationsverket planerar att bebygga en del av fastigheten Malmen 2:7, Kärna socken, Linköpings kommun, har det genomförts en arkeologisk utredning, etapp 2.
Utredningsområdet ligger i anslutning till Ancylussjöns södra strand där ett flertal boplatslämningar från stenålder tidigare påträffats. Syftet med den arkeologiska utredningen var att klarlägga om fornlämning skulle komma att beröras av den planerade byggnationen. Området som kommer att beröras av det planerade arbetsföretaget omfattar en yta på ca 4000 kvadratmeter. Inom området togs 11 sökschakt om totalt ca 420 kvadratmeter upp. I områdets västra delar påträffades förhistoriska boplatslämningar, troligen från mesolitisk tid. Lämningarna utgjordes av anläggningar, delar av ett kulturlager och fynd av kvarts. Därutöver påträffades en skärvstenshög som sannolikt kan dateras till bronsålder eller äldre järnålder. En arkeologisk förundersökning krävs för att fastställa fornlämningens omfattning, karaktär och datering inför en kommande exploatering.