2015

Rapport 2015:58. Arkeologisk förundersökning. Södermanlands län, Södermanland, Eskilstuna kommun, Gillberga socken, Borsökna 1:300, Gillberga 48:1–4
Louise Evanni

I samband med uppförandet av ett enbostadshus samt carport har en arkeologisk förundersökning genomförts p.g.a de registrerade fornlämningarna Gillberga 48:1–4 som fanns inom fastigheten. Vid undersökningen påträffades rester efter en härd och en trolig botten av en skärvstenshög. I övrigt framkom inget av antikvariskt intresse.