2017

Rapport 2017:43. Arkeologisk förundersökning 2016, Skåne, Trelleborgs kommun, Skegrie socken, fastighet Skegrie 12:4 och 12:7, fornlämning Skegrie 36:1. Författare: Magnus Andersson.

Exploateringsytan, sydost om Skegrie, ligger i de mest låglänta delarna av ett annars flackt landskap, cirka fem meter över havet. Det finns svaga förhöjningar åt norr, öster och söder. Den nord–sydligt orienterade Albäcksån som passerar cirka trehundra meter väster om området är en rest av en forntida havsvik som sträckte sig från nuvarande Trelleborg upp till Håslöv. Havsviken sjönk så småningom undan, men terrängen karakteriserades troligen av våtmarker i anslutning till den kvarvarande Albäcksån fram till utdikningen i modern tid. På skånska rekognosceringskartan från 1810-talet syns också hur stora arealer i anslutning till ån vid Skegrie präglats av vattensjuka områden.

Den arkeologiska förundersökningen visade att det endast var inom områdets nordöstligaste del, inom vissa av de östra delarna samt längst i söder som det saknades spår av vattenavsatta lager. Det var också i norr och öster som det fanns spår av förhistoriska aktiviteter. I öster dokumenterades ett neolitiskt aktivitetsområde i form av ett fyndförande kulturlager. Fyndet av ett fragment från en tunnackig flintyxa daterar aktiviteterna till yngre stenålderns Trattbägarkultur, ca 3500–3000 f.Kr. Den rundovala formen, storleken och djupet gör att det inte kan utelutas att lagret representerar botten på en hydda. Längst i nordöst, omedelbart norr om våtmarksområdet, framkom tre stolphål. Det var inte möjligt att avge någon datering men det är däremot högst troligt att de ska knytas till den undersökta bo- och gravplatsen i norr.