2021

Rapport 2021:105
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Östergötland, Linköpings kommun, Vreta klosters socken, del av fastighet Kungsbro 1:126 och 1:58, L2010:8814 (Vreta kloster 217:1)
Annika Helander

Vid en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning på Snipvägen i Berg påträffades ett kulturlager och en härd. I kulturlagret framkom en bit flinta och härden har daterats till senneolitikum. Området i Berg är mycket fornlämningsrikt, med många lämningar från brons- och järnålder. Nu har kunskapsläget utökats med senneolitisk närvaro på platån med östsluttningen ned mot Roxen.