2018

Rapport 2018:40. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Östergötland, Linköpings stad och kommun, S:t Lars socken och kyrka.
Caroline Arcini, Rikard Hedvall, Annika Konsmar och Magnus Stibéus

I samband med om- och tillbyggnad av S:t Larskyrkan i Linköping genomfördes en arkeologisk förundersökning. En påträffad kalkstenskista visade sig ha använts vid sex olika begravningar under 1100- och 1200-talen.

Äldre visade sig tre gravar vara, som var grävda nordost om den medeltida kyrkan. Skeletten och träkistorna var dåligt bevarade, men trots det kunde en begränsad osteologisk analys genomföras. I en av kistorna hade ett barn i åldern 12–15 år begravts tillsammans med en liten yxa och ett bryne. Skelettet 14C-daterades till perioden 890–1020.

I ett område av kyrkogården, som på 1600-talet lades ut som tomtmark, påträffades en stor mängd keramikskärvor i en grop. Det rörde sig om kasserat 1700-tals material från ett av de krukmakerier som fanns i området.