2017

Rapport 2017:42. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2017, Skåne län, Lunds kommun, Stångby socken, Stångby 5:28, Stångby RAÄ 41. Författare: Annika Knarrström

Lunds kommun har för avsikt att anlägga en parkeringsyta samt en dagvattendamm i väster om en planerad idrottsanläggning, Prästängshallen. Arbetena berör en mindre del av en sedan tidigare registrerad fornlämning, som betecknas som boplats (Stångby RAÄ 41). Länsstyrelsen i Skåne beslutade att en arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning skulle genomföras inom den aktuella ytan (cirka 900 kvadratmeter). Schaktningsövervakningen genomfördes i början av januari 2017. Inga arkeologiska lämningar påträffades.