2017

PM Arkeologisk kontroll. Uppsala län, Uppland, Uppsala kommun, Stavby socken, fastighet Stavby 3:1, fornlämningarna Stavby 214 och Stavby 35:1-4
Annika Nordström

Vid den arkeologiska kontrollen påträffades ett modernt åkerdike, en terrassering, samt en grop med sten vari det låg en flintgodskärva som kan dateras till 1800-tal. Vid den kompletterande kontrollen påträffades två härdar.