2023

Rapport 2023:59
Arkeologisk undersökning
Östergötlands län, Östergötland, Motala kommun, Motala stad och socken, fastighet Stenavadet 1 (del av Holm 6:80), fornlämning L2018:91
Linus Hagberg

Arkeologerna vid Statens historiska museer i Linköping utförde under november 2020 och mars 2022 arkeologiska undersökningar inom boplatsområdet L2018:91 inom fastigheten Stenavadet 1 i Motala stad. Arbetet för-anleddes av Motala kommuns pågående uppförande av nya flerbostadshus längs Motalavikens södra strand. Tidigare arkeologiska insatser har påvisat intensiv mesolitisk närvaro längs vätterstranden med fynd av områden med tjocka kulturlager och hud/hyddor.

Vid aktuell undersökning avtäcktes ett 200 kvadratmeter stort områden med tjocka mesolitiska kulturlager närmast Vättern. Cirka fyra kvadratmeter berördes direkt av den planerade exploateringen och undersöktes i sin helhet, resten kunde bevaras och läggas under duk. I lagret påträffades mesolitiskt reduktionsavfall i kvarts, flinta, grönsten- och mylonit, samt också redskap i form av en kniv, en stickel och två avbrutna mikrospån i flinta samt en skrapa och en kniv i kvarts. Brända hasselnötskal från tre provpunkter i lagret daterades inom perioden 5200–4200 f.Kr.

Några meter uppdraget från stranden undersöktes ytterligare ett 20 kvadratmeter stort område med mesolitiska kulturlager i anslutning till ett tidigare undersökt hyddområde. Också i detta lager påträffades slagen kvarts, finta och bergart, samt redskap i form av mikrospån, skrapor och knackstenar. Under kulturlagret anträffades fyra härdar och ett stolphål. Hasselnötskal i en av härdarna daterades till 5000–4800 f.Kr., vilket är helt samtida med tidigare daterade lämningar hörande till hyddan.