2023

Rapport 2023:8
Arkeologisk förundersökning
Hallands län, Halland, Varbergs kommun, Grimmareds socken, fastighet Ljunga 2:6, fornlämning L1997:4508 (Grimmared 19:1) och L1997:3971 (Grimmared 19:3)
Gisela Ängeby

Inför planerad utvidgning av grustäkt utfördes en arkeologisk förundersökning av en stensättning (L1997:4508) och en fornlämningsliknande lämning (L1997:3971). Stensättningen är cirka 15 meter stor och klassiskt belägen i höjdläge med utblick över grustaget. Den fornlämningsliknande lämningen visade sig efter förundersökningen också vara en stensättning. I anslutning till denna nyupptäcktes två mindre och flacka stensättningar belägna som satelliter till L1997:3971. Sökschakt som placerade i området mellan och runtom stensättningarna saknade i övrigt fornlämningsindikationer.