2024

Arkeologisk utredning, steg 1b
Blekinge län, Blekinge, Olofströms och Sölvesborgs kommuner, Jämshögs och Gammalstorps socknar, fastighet Holje 116:69, 161:1,­ Jämshög­ 6:76,­7:8­ m.fl­., Kylinge ­3:9,­5:3 ­m.fl­.,­ fornlämning ­L1979:5513,­ L2023:1108, ­L2023:1110 ­m.fl­.
Fredrik Strandmark och Alf Ericsson

Med ­anledning­ av­ planerad ­byggnation av järnväg mellan Olofström och Blekinge kustbana genomförde Arkeologerna, Statens historiska museer, en fältinventering­ under­ tre ­veckor ­i­ mars ­2023.­ Arbetet ­resulterade ­i­ att ­Kulturmiljöregistret­ har­ fyllts ­på ­med­ 23­ nyregistrerade ­lämningar.­ Fem av dessa utgörs av fornlämningar i form av en fossil åker, en färdväg, två stensättningar och ett röse. Därtill bedömdes åtta platser som potentiella förhistoriska boplatslägen/grav- och boplatslägen. Dessa föreslås gå vidare till arkeologisk utredning steg 2, ifall de kommer att beröras av framtida exploatering.