2017

Rapport 2017:71. Arkeologisk förundersökning och undersökning, Örebro län, Närke, Hallsbergs kommun, Viby socken, Grimstens Häradsallmänning S:2,Viby 275. Författare: Tom Carlsson med bidrag av Karl-Fredrik Lindberg

Under år 2013 undersöktes fyra arkeologiska objekt i Viby socken, Hallsbergs komun, Närke. Endast ett objekt, Viby 275 gick vidare till en arkeologisk undersökning. Boplatsen visade sig vara ett kronologiskt komplex område med nedslag från tidigneolitikum, järnålder och medeltid. Det huvudsakliga materialet var neolitiskt, trattbägarkultur med fyndmaterial bestående av keramik och olika typer av stenmaterial.