2015

Rapport 2015:19. Arkeologisk förundersökning. Östergötland, Linköpings stad och kommun, Hejdegården 1:1, 1:2, RAÄ 189, 335
Alf Ericsson

Under oktober och november 2014 utfördes en arkeologisk förundersökning på uppdrag av Tekniska Verken Linköping Nät AB inom RAÄ 335 och i anslutning till RAÄ 189 i Linköpings stad. Det förra objektet utgörs av bytomten till Tannefors kvarnby, som fortfarande är bebyggd och har status som bevakningsobjekt. Det senare objektet utgörs av skålgropsliknande fördjupningar och har status som övrig kulturhistorisk lämning. Förundersökningen föranleddes av schaktningsarbeten inför en ledningsdragning. I schakten framkom sentida fyllnadsmassor, men inget av arkeologiskt intresse med undantag för ett område strax öster om bytomten där det ställvis finns bevarade odlingslager. De skålgropsliknande fördjupningarna har dokumenterats genom digital inmätning.