2017

Rapport 2017:155 Arkeologisk utredning steg 2, 2017. Skåne, Trelleborgs kommun, Kyrkoköpinge socken, Mellanköpinge 1:21 och Terminalen 1, Kyrkoköpinge 10:1
Magnus Andersson

Trelleborgs kommun planlägger för en yttre ringväg och ett logistikcentrum i östra delen av Trelleborg stad. Under våren 2017 genomförde Arkeologerna en arkeologisk steg 1 utredning för området. Arton områden föreslogs då för vidare arkeologisk steg 2 utredning. Trelleborgs kommun har bett att få en steg 2 utredning utförd inom de delar av område 2 som är beläget norr om Östra infarten inom fastigheterna Mellanköpinge 1:21 och Terminalen 1, Trelleborgs kommun.

Under perioden 21–29 september 2017 genomfördes en arkeologisk utredning steg II av området. Inom området ligger boplatserna Kyrkoköpinge 10:1 med fynd av kulturlager innehållande bl.a. trattbägarkeramik. Omedelbart söder om området ligger Kyrkoköpinge 13 med lämningar i form av stolphål och gropar. Syftet med den arkeologiska utredningen var att klargöra den verkliga fornlämningssituationen inom exploateringsområdet. Den skulle visa om och var under mark dolda fornlämningar finns inom området. Om möjligt skulle utredningen även bedöma fornlämningars karaktär, utbredning, datering och bevarandeförhållande.

Totalt togs 23 utredningsschakt upp inom området, jämnt fördelade över exploateringsytan. Schakten uppmättes till totalt ca 3 400 m2 eller ca 3,5 % av utredningsområdet. Ytan var, inom dess mellersta och östra del, kraftigt störd av nedgrävda raseringsmassor, främst i form av tegelsten. Tre skadade anläggningar påträffades i väster. Anläggningarna undersöktes och var endast några centimeter djupa.