2015

Rapport 2015:69. Arkeologisk undersökning. Östergötland, Norrköpings kommun, Sankt Johannes socken, Kvarteret Klockan 1, RAÄ 96
Katarina Sköld med bidrag av Jens Heimdahl och Torbjörn Brorsson

Under tidigt 1700-tal modifierade man den ursprungliga marktopografin inom kvarteret Klockan. Sluttningen ner mot Motala Ström fylldes upp med jordmassor som skapade terrasseringar som man senare använt för att odla på, ända upp i 1800-tal. Till en början odlades medicinalväxter som byttes ut mot tobak vid sekelskiftet 1700–1800.