2023

Rapport 2023:47
Arkeologisk förundersökning och undersökning 2021
Östergötlands län, Östergötland, Norrköpings kommun, Krokeks socken, fastighet Getå 1:2, fornlämning L2008:5372
Linus Hagberg

Under vår och höst 2021 undersökte Arkeologerna vid Statens historiska museer en stenåldersboplats i Getå med vidunderlig utsikt över Bråviken. Den cirka 900 kvadratmeter stora boplatsen etablerades under tidigneolitikum, 4000–3900 f.Kr. Stenålderslokalen är idag belägen 35–32 meter över havet men låg vid tiden direkt på Östersjöstranden. Vid utgrävningarna undersöktes boplatslämningar i form av ett 8×5 meter stort stolpburen hus med två intilliggande aktivitetsområden innehållande härdar, kokgropar och skärvstenskoncentrationer.

Inom boplatsytan hittades stora mängder bearbetad kvarts, flinta, mylonit och bergart; såväl i huset som i aktivitetsområdena. Förutom rikliga mängder reduktionsavfall så omfattade stenmaterialet ett 30-tal skärande/skrapande verktyg, flera slipstenar, knackstenar, yxfragment, nätsänken, samt ett skifferhänge och en skifferspets. I stort sett all flinta härstammade från en och samma sönderslagna slipade flintyxa och yxkroppen hade använts för tillverkning av skrapor, knivar, hyvlar och tväreggade pilspetsar.

Utöver stenen påträffades också 24 bukskärvor av odekorerad keramik av kompakt tidigneolitisk trattbägartyp motsvarande Fagervik 1. Keramiken låg i och i anslutning till huset.
Allt talar för att aktiviteterna på boplatsen vid Getå varit nära förbunden med jakt- och fiske. De många härdarna på platsen tolkas främst vara förknippat med beredning av mat och eventuellt hudar. Spritt i härdarna och i huset påträffades 183 fragment brända ben, där ben från säl kraftigt dominerande före ben från fågel och klövvilt. Däremot fanns inga spår efter domesticerade djur eller odlingsväxter. Getåboplatsen ansluter både till datering och karaktär till det tidigneolitiska kulturlandskap med kustnära jaktstationer som är känt i Mälardalsområdet forna skärgårdslandskap.