2015

Rapport 2015:105. Arkeologisk utredning, etapp 2. Stockholms län, Södermanland, Huddinge kommun, Huddinge socken, Rosenhill 1:13, 1:14, 1:15, 1:16, 1:17, 1:18 1:19, 1:20, 1:21, 1:24, 1:26, 1:27, 1:28, 1:29, 1:30, 1:31, 1:32, 1:34, 1:35, 1:36, 1:40, 1:41, 1:42, 1:44, 1:46, 1:47, 1:48, 1:49, 1:50, 1:51, 1:52, 1:53, 1:55, 1:56, 1:60, 1:61, 1:63, 1:64, 1:65, 1:66, 1:67, 1:68, 1:69, 1:70, 1:82 och Källbrink 1:34, 1:35, 1:165 i enskild ägo, kommunägda Fullersta gård 1:170, Rosenhill 1:12, 1:2, 1:22, 1:25, 1:3, 1:33, 1:37, del av 1:39, 1:43, 1:45, 1:54, 1:57, 1:58, 1:59, 1:62, 1:71 och 1:80, Källbrink 1:32 och 1:33, samt Glömsta 4:17.

Wivianne Bondesson

Efter beslut av Länsstyrelsen i Stockholms län har det genomförts en arkeologisk utredning, etapp 2, inom två områden i Huddinge. Vid utredningens etapp 1 registrerades fyra övriga kulturhistoriska lämningar från sen tid samt nio utredningsobjekt, i detta fall boplatslägen, d.v.s. platser utan synliga lämningar ovan mark men där terrängläget indikerar att det kan finnas boplatslämningar under markytan.

Utredningsobjektens status har fastställt vid etapp 2, utredningsgrävning. De övriga kulturhistoriska lämningar utgjordes av en husgrund efter ett uthus, ett stenbrott och två tjärdalar. De två tjärdalarna har även de utredningsgrävts för att se konstruktion och ta kolprov för datering. Vidare besiktigades den tidigare registrerade lämningen Huddinge 158:1 vid den första etappen