2022

Rapport 2022:21
Arkeologisk förundersökning
Västra Götalands län, Bohuslän, Uddevalla kommun, Herrestads socken, Toftagärdet 4, L1969:1565 och L1969:2231
Christina Rosén

I december 2021 gjorde Arkeologerna, Statens historiska museer, en arkeologisk förundersökning på fastigheten Toftagärdet 4 i Herrestads socken, Uddevalla kommun. Förundersökningen gjordes för att avgränsa fornlämningarna L1969:2231 och L1969:1565 som består av gårdstomterna till Toften och Hogen, som gränsade till varandra. Flera stengärdesgårdar och två möjliga källargropar dokumenterades. Utifrån inmätningarna och de historiska kartorna över området kunde nya avgränsningar av fornlämningarna göras.