2021

Rapport 2021:39
Arkeologisk förundersökning 2020
Skåne län, Skåne, Vellinge kommun, Vellinge socken, fastighet Vellinge 13:1, fornlämning L2021:329
Håkan Aspeborg med bidrag av Ola Magnell

Under hösten 2020 utförde Arkeologerna vid Statens historiska museer i Lund en arkeologisk förundersökning av fornlämning L2021:329 inom fastigheten Vellinge 13:1. Orsaken var att Trafikverket planerar att genomföra framkomlighetshöjande åtgärder vid avfarten Vellinge Södra. Vid undersökningen påträffades en mängd lertäktsgropar varav några undersöktes. Fynden var få och bestod mest av slaktavfall från häst och nötkreatur. Lertäkterna daterades från medeltid fram till modern tid. Området antas ha nyttjats lågintensivt men kontinuerligt för lertäkt under hela perioden. Leran antas ha använts till husbyggen, främst för att klina husväggar. Eftersom lämningarnas vetenskapliga potential bedömdes som låg föreslogs inga ytterligare arkeologiska åtgärder.