2017

Rapport 2017:17.
Arkeologerna har utfört en arkeologisk utredning i Hallsbergs kommun eftersom Vattenfall AB planerar för en utbyggnad av en ny luftledning mellan Tälle och Östansjö. Utredningen omfattar både fältinventering och utredningsgrävning.

En grupp av tidigare förmodade fångstgropar (Viby 149:1–3) har omvärderats till kolningsgropar, varav en har daterats genom 14C-analys till 1500-talets senare del eller 1600-talets första hälft. En tidigare känd stenåldersboplats (Viby 276) tycks ha en utbredning som sträcker sig in till utredningsområdet. Dessutom har förekomster av stenhägnader och röjningsrösen påvisat, vilka förmodas vara lämningar efter åkersystem tillhörande Getabrotorp.

I östra delen av utredningsområdet finns redan kända fornlämningar i form av gravar (Hallsberg 166:1–4) och fossil åkermark (Hallsberg 201:1 och 250), vilka kommer att kräva åtgärder vid kommande exploatering