2017

Rapport 2017:55. Arkeologisk utredning steg 2, 2016, Skåne, Staffanstorps kommun, Knästorps socken, väg 108 samt Knästorp 1:6 m.fl. Författare: Kennet Stark & Iohannes Miaris Sundberg med bidrag av Per Lagerås.

Trafikverket planerar en utbyggnad av väg 108 mellan trafikplats Lund södra och Staffanstorp samt en ny lokalväg vid Ädelholm. Cirka en hektar av utredningsytan ligger i Vesums mosse som utgör delar av den kända offermossen Gullåkra mosse. I en föregående steg 1-utredning 2015 definierades sju indikationsområden utmed väg 108 som ligger inom eller i anslutning till utbyggnadsområdet. I denna rapport benämns dessa områden som utredningsobjekt och det är berörda delar av dessa som nu utretts. Inom ett utredningsobjekt påträffade Arkeologiska institutionen i Lund 2001 en ansamling av järnåldersfibulor. I syfte att närmare fastställa karaktär och utbredning av fyndplatsen genomfördes under våren 2016 på Länsstyrelsens uppdrag en efterundersökning i form av metallavsökning.

Detektorfynden från 2016 dateras huvudsakligen till vendeltid och är i flera fall av extraordinär karaktär. Förekomsten av en hjälmbleckspatris tillsammans med hjälmbeslag, bitguld, bronssmältor och gjuttappar visar att det på platsen kan ha bedrivits tillverkning av praktföremål. Utredningen visar att den planerade vägutbyggnaden berör fyra tidigare okända fornlämningslokaler som alla förefaller bestå av samtida boplatsområden. Dessa föreslås för arkeologisk förundersökning. Den sammanlagda arealen av dessa inom det planerade vägarbetsområdet är cirka 2,8 hektar.