2019

Rapport 2019:90
Arkeologisk utredning steg 1, 2019
Skåne, Sjöbo och Tomelilla kommuner, Ramsåsa, Röddinge, Tolånga och Tryde socknar
Nina Trulsson och Bengt Söderberg med bidrag av Alf Ericsson

Arkeologerna vid Statens historiska museer har efter på uppdrag av Trafikverket utfört en arkeologisk utredning steg 1 av väg 11, sträckan Anklam–Svampakorset i Sjöbo och Tomelilla kommuner.
Utredningen omfattar genomgång och analys av arkivmaterial samt en inventering i fält. Bland de kulturmiljöer som berörs framstår Sjöbo ora i väster och byarna Röddinge och Ramsåsa i öster som särskilt intressanta.
I händelse av exploatering föreslås fortsatta åtgärder på totalt åtta sedan tidigare registrerade forn- och kulturlämningar utmed sträckan och på tio nya platser där under mark dolda fornlämningar kan komma att beröras av vägarbetet.