2015

Rapport 2015:65. Arkeologisk utredning steg 1, 2015. Kronobergs län, Småland, Alvesta kommun, Hjortsberga socken
Kennet Stark

Trafikverket planerar att bygga om väg 25 mellan Sjöatorp och Forsa i Alvesta kommun. Exploateringsområdet för vägen är på drygt 85 hektar. Fornlämningar och förhistoriska lösfynd visar att området varit kontinuerligt bebott sedan neolitisk tid. Inga lämningar från mesolitikum har ännu påträffats i socknen. Större delen av utredningsområdet ligger i skogsmark och de få uppodlade områdena låg vid inventeringstillfället i vall, varför ingen avsökning efter ytfynd kunde göras. Vid fältinventeringen besiktigades tre berörda fornlämningar som sedan tidigare är registrerade i FMIS (Hjortsberga 127, 128 och 133).

Ytterligare en fornlämning i form av ett röjningsröseområde som påverkas av exploateringsplanerna påträffades vid fältinventeringen. Fyra områden definierades vid fältinventeringen som topografiskt gynnsamma för under mark dolda fornlämningar. De totalt 8 definierade områdena föreslås bli föremål för arkeologisk utredning steg 2 alternativt arkeologisk förundersökning. Ur ett såväl arkeologiskt som kulturhistoriskt perspektiv borde man överväga att ansluta nydragningen av väg 727 till befintlig väg söder om Hjortsberga gamla by vid Knutsborg istället för att anlägga en ny väganslutning inne på den gamla bytomten.